צוואה הדדית

פורסם על ידי:

14.11.19

צוואה הדדית הינה צוואה אשר עורכים בני זוג, במטרה להגביל את צעדיו של בן הזוג אשר יוותר בחיים לאחר פטירתו של אחד מהם. העיקרון המנחה בעריכת צוואה שכזו הינו עיקרון ההדדיות, ומכאן מקור שמה של הצוואה – צוואה הדדית.

מאמר זה ידון בצוואות הדדיות, אשר נחתמו לאחר שנת 2005, השנה בה תוקן חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה" ו/או "החוק"), באופן שנוסף סעיף 8א, הקובע הסדר מיוחד לגבי צוואה הדדית.

מהי צוואה הדדית

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה באופן שהוסף לו סעיף 8א אשר קובע, כי בני זוג יהיו רשאים לערוך צוואה הדדית מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של בן הזוג האחר.

חוק הירושה אינו מגביל את בני הזוג וקובע כי הם יכולים להוריש את הרכוש אחד לשני, או לצד שלישי לבחירתם. לדוגמא: יכולים בני הזוג להחליט כי לאחר פטירתו של אחד מהם, יעבור כל רכושם לבן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירתו, יעבור כל רכושם לילדיהם המשותפים.

כמו כן, החוק קובע כי הצוואה אינה חייבת להיערך באמצעות מסמך אחד, והיא יכולה להיערך בשתי צוואות, אשר נסמכות אחת על השניה. יחד עם זאת, נהוג כיום לערוך את הצוואה ההדדית כמקשה אחת.

דוגמאות למחלוקות אשר צוואה הדדית עשויה לפטור

במקרים רבים, בני זוג הינם בעלי רכוש אשר הינו ברובו רכוש המשותף לשיניהם. אילולא יערכו בני הזוג צוואה (הדדית או רגילה) עלול בן הזוג הנותר בחיים למצוא עצמו חולק את רכושו הפרטי עם יורשים נוספים, מצב שברוב המקרים אינו רצוי, במיוחד אם ישנם בני משפחה המהווים יורשים על פי דין (הורים, ילדים, נכדים וכו), אשר קיימות עמם מחלוקות או סכסוכים. כך למשל, בני זוג שחלקו דירת מגורים משותפת ואחד מהם נפטר, עשוי בן הזוג הנותר בחיים למצוא עצמו חולק רבע מדירתו עם בנו של בן הזוג הנפטר. במצבים בהם היחסים בין בן הזוג הנותר בחיים לבנו של בן הזוג הנפטר אינם מזהירים, עלול בנו של בן הזוג הנפטר לגרור את בן הזוג הנותר בחיים להליכי פירוק שיתוף ולבקש למכור את הדירה. כמובן, שמצב זה הוא אינו מצב רצוי.

במצבים כמו אלה המתוארים בדוגמא, עריכת צוואה הדדית עשויה לפתור מחלוקות עתידיות לגבי זכויותיו של בן הזוג הנותר בחיים ברכושו.

דוגמא נוספת היא מצב בו לכל אחד מבני הזוג יש צאצאים מנישואים קודמים. אחד מבני הזוג נפטר, וקבע בצוואתו (צוואה רגילה) כי רכושו יעבור לבן הזוג הנותר בחיים ורק לאחר מכן, לילדיו. בן הזוג הנותר בחיים קיבל את הזכויות ברכושו של בן הזוג הנפטר, ונתן במתנה את דירת המגורים לילדיו שלו או לחלופין מכר אותה. עתה, ימצאו עצמם ילדי בן הזוג המנוח במבוי סתום – מחד, יש בידיהם צוואה של אביהם לפיה לאחר פטירת בן זוגו מחצית הרכוש צריך לעבור אליהם, ומצד שני הדירה כבר עברה לצד שלישי.

גם את הבעיות אשר מעלה דוגמא זו ניתן לפטור באמצעות קביעת כללים מתאימים בצוואה הדדית, באופן שיגביל את פעולותיו של בן הזוג הנותר בחיים.

עוד דוגמא היא במצב בו נכללת, כמו ברוב הצוואות ההדדיות הוראת יורש אחר יורש. כלומר – היורש הראשון הוא בן הזוג הנותר בחיים ולאחר פטירתו יירשו אותו צאצאי בני הזוג. במצב כזה, ניתן יהיה להגביל באמצעות צוואה הדדית את השימוש של בן הזוג הנותר בחיים ברכוש באופן כזה שיובטח שהרכוש אכן יועבר לצאצאים או לצד שלישי אחר שהסכימו עליו בני הזוג בצוואתם ההדדית. ההגבלה תאפשר מצד אחד שימוש של בן הזוג בנכסים המשותפים תוך שמירה על האינטרס של היורשים הבאים בתור.

ביטול צוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית מגבילה את בני הזוג בחייהם כך שהם אינם יכולים לשנות את צוואתם ללא ידיעת בן הזוג השני ואף מגבילה כאמור, את האפשרויות של בן הזוג הנותר בחיים לאחר פטירתו של אחד מבני הזוג לפעול בניגוד לאמור בצוואה. הוראה זו עלולה להיות פעם יתרון מזהיר (כפי שתואר בדוגמאות מעלה) ופעם חיסרון אדיר, במצבים בהם בן הזוג הנותר בחיים אינו יכול לשנות את צוואתו למרות שינוי נסיבות אשר בני הזוג לא חזו בחייהם המשותפים עת חתמו על הצוואה.

ביטול או שינוי צוואה הדדית כאשר שני בני הזוג בחיים

סעיף 8א(ב)(1) קובע כי בחייהם של שני בני הזוג, בן הזוג שמעוניין לבטל או לשנות את הצוואה ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה לבן הזוג השני. ברגע שנמסרה ההודעה, בטלות הצוואות ההדדיות. יש להבהיר – כי ברגע שנמסרה הודעה על ביטול הצוואות בטלה אף הצוואה של בן הזוג שלא בחר לבטלה ולכן אם לא יערוך צוואה חדשה, רכושו יחולק בהתאם לכללי החלוקה על פי דין הקבועים בחוק הירושה. לכן, מטרתה של ההודעה היא בעצם לאפשר לכל אחד מבני הזוג לערוך צוואה חדשה.

כל עוד לא נמסרה הודעה בכתב, לא יהיה כל תוקף לביטול. יש להדגיש שעל הודעת הביטול להיות ברורה ויש לוודא קבלה אמתית שלה – שכן אם לא תימסר הודעה באופן ברור, או לחלופין אם בן הזוג לא יהיה במצב המאפשר לו לקבל ולהבין אותה (מבחינת בריאותו הפיזית והנפשית), עלול הדבר לפתוח פתח להתדיינויות בפני בית המשפט.

ביטול או שינוי צוואה הדדית על ידי בן הזוג הנותר בחיים לאחר שאחד מבני הזוג נפטר

במצב בו בן הזוג הנותר בחיים חפץ לשנות את צוואתו או לבטלה, קובע סעיף 8א(2) לחוק הירושה, כדלקמן: במצב בו טרם חולק העיזבון של בן הזוג שנפטר – בן הזוג שנותר בחיים יכול לבטל או לשנות את הצוואה במידה והוא יסתלק מהצוואה – כלומר במידה והוא יוותר על חלקו בעיזבון. במצב בו כבר חולק העיזבון של בן הזוג הנפטר – על בן הזוג הנותר בחיים ומבקש לשנות את צוואתו או לבטלה, יהיה להשיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם ההשבה בלתי אפשרית או בלתי סבירה (למשל, אם בן הזוג מכר את דירת המגורים של בני הזוג), ישיב את שווי הירושה שירש לעיזבון.

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי – ניתן לפנות למשרדנו.

* האמור אינו מהווה תחליף ייעוץ משפטי, ובכל מקרה מובהר כי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. לקבלת ייעוץ משפטי, מקצועי ואישי – ניתן לפנות למשרדנו.

© כל התכנים באתר זה הינם מקוריים ושייכים לדפני קנזי משרד עורכי דין
בניית אתרים סטודיו פואנטה