דיני חברות

הקמת ורישום חברות

ישנן כמה סוגים של חברות, אולם הסוג הנפוץ ביניהם הינו חברה בע"מ (חברה מוגבלת במניות). הסוג הנפוץ פחות היא חברה שאינה בע"מ (כלומר, אינה מוגבלת במניות) וחברה כזו בד"כ נפתחת על ידי בעלי מקצועות חופשיים שחוק החברות מגביל מייסוד חברה בע"מ (למשל: רופאים, עורכי דין ורואי חשבון). ההבדל בין שתי החברות היא מידת החשיפה של בעלי המניות. כך למשל, בחברה בע"מ אחריותם הכספית והמשפטית של בעלי המניות מוגבלת לגובה סכום המניות הכולל אותן הם מחזיקים והם מורשים להסתתר מאחורי "מסך ההתאגדות", בעוד שבחברה שאינה חברה בע"מ חובות החברה ייוחסו לבעלי המניות עצמם.

לאחר בחירת סוג ההתאגדות, יש להקים את החברה – לצורך כך, יש לבחור שם לחברה, לנסח את מסמכי ההתאגדות ולמנות חברי דירקטוריון.

1. בחירת שם החברה – מומלץ לערוך רשימה של שלושה שמות אפשריים, שכן לעיתים שם כזה או אחר לא מאושר על ידי רשם החברות (הסיבות לכך יכולות להיות מגוונות – למשל: כבר ישנה חברה בשם כזה או דומה באופן שעלול להטעות). משרדנו יודע לבדוק עבורכם האם השמות שבחרתם פנויים.

2. ניסוח מסמכי החברה – כדי להקים חברה יש לנסח מספר מסמכי חובה: תקנון החברה – תקנון החברה חייב להכיל ארבעה סעיפים: שם החברה; מטרות החברה; הון המניות הרשום של החברה; והאם יש הגבלת אחריות (כלומר, האם מדובר בחברה בע"מ או שאינה בע"מ). רוב החברות מאמצות בתקנון סעיפים נוספים, הנוגעים לניהול החברה. מינוי חברי דירקטוריון – יש למנות את חברי הדירקטוריון הראשונים ואלה יחתמו על הצהרת דירקטורים ראשונים. כמו כן, בעלי המניות הראשונים נדרשים לחתום על הצהרת בעלי מניות ראשונים. מסמך נוסף שראוי להכין הוא הסכם מייסדים – אמנם הסכם זה הוא אינו בגדר חובה, אולם הוא מסמך חשוב ביותר שכן הסכם זה הוא הבסיס ליחסים בין בעלי המניות לבין עצמם, ולבין החברה שתקום, והוא מגדיר באופן מדויק את חלוקת התפקידים, חלוקת האחריות בין בעלי המניות ואת הזכויות והחובות של כל אחד מהם, והכל כדי למנוע סכסוכים עתידיים, או לפתור סכסוכים עתידיים שעלולים להתעורר. הסכם מייסדים הינו אף צופה פני עתיד, ומגדיר את הדרך לפירוק החברה.

3. רישום החברה אצל רשם החברות – לאחר תשלום אגרת רישום החברה אצל רשם החברות, יש לבצע רישום של החברה במרשם החברות. ההליך הינו הליך פרוצדורלי, ומשרדנו מבצע אותו באופן מקוון – בדרך זו משרדנו חוסך ללקוחותיו הוצאות מיותרות על שליחים ואף מאפשר תשלום אגרה מופחתת (שנכון לאוגוסט 2018 מחירה עומד על סך 2,150 ₪, לעומת 2,614 ₪ למגישי הבקשה באופן שאינו מקוון).

לאחר קבלת אישור על רישום החברה ומספר תעודות הזהות של החברה, אשר בחברות פרטיות מכונה ח.פ., ניתן יהיה לפעול באמצעות החברה, לרשום אותה ברשויות המס (מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה – בדיוק לפי הסדר הזה).

לאחר מכן, באמצעות רו"ח של החברה, החברה תתחיל "ניהול ספרים" ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק תצטרך להגיש דו"חות שנתיים (דו"ח מאזן, דו"ח רווח והפסד, כו"ח שינויים בהון המניות ודו"ח תזרים מזומנים). כמו כן, כל שינוי במען החברה, בהונה הרשום או המוקצה, בהרכב בעלי המניות או הדירקטוריון תידרש החברה לדווח לרשם החברות.

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בהקמת חברות ותאגידים ומלווה אותן לאורך כל חייהן העסקיים, במקצועיות, יעילות, זריזות ואמינות.